nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej

 

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 20.06.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXI- 135/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję L Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 – 2023.
Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2, na którą zapraszam.

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołów z XLIX Sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.

2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

3) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim.

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych (ul. Browarna 4).

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych (ul. 3 Maja 18).

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych (ul. Gabriela Narutowicza).

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2023 rok.”

8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

9) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Nieszawa.

10) Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Nieszawa za 2022 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie miasta,
b) debata nad raportem o stanie miasta,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok, absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok 2022:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta – rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego,
b)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, e)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
f) wystąpienie przedstawicieli stałych komisji rady,
g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2022 r.,
hpodjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Nieszawa za 2022r.
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Nieszawa absolutorium za 2022 rok.

7.  Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.

8.  Zamknięcie L Sesji Rady Miejskiej Nieszawa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Zaręba

Scroll to Top
Skip to content