nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Transmisja Obrad Rady Miejskiej Nieszawa

W tym miejscu odbywać się będzie transmisja NA ŻYWO sesji Rady Miejskiej w Nieszawie.

Zapraszamy także na kanał Urzędu Miasta Nieszawa w serwisie Youtube. W tym serwisie znajdują się wszystkie nagrania sesji Rady Miejskiej oraz inne materiały video dotyczące naszego miasta. Zachęcamy do subskrybowania kanału !

Jakość emisji oraz ciągłość transmisji zależy od warunków technicznych. Obrady Rady Miejskiej są rejestrowane i są udostępniane online niezwłocznie po zakończeniu obrad w serwisie Youtube, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na niniejszej stronie internetowej. Termin publikacji zależny jest od długości nagrania oraz możliwości technicznych. Oryginalne materiały audiowizualne dostępne są także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta. Urząd Miasta Nieszawa nie odpowiada za zakłócenia transmisji spowodowane czynnikami zewnętrznymi nie leżącymi po stronie nadawcy. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W OBRADACH RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nieszawa.
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  inspektor@cbi24.pl.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.). 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. I lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   1)    dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    2)    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informuje się, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Scroll to Top
Skip to content