nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Informacja o programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE !!!

Informacja o programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE !!!

Informacja o programie

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022    

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE  !!! 

 

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.

Zgodnie z programem w realizację Modułu I należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Opis usługi wsparcia

 1. Wsparcie społeczne:
  • uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 3. Wsparcie psychologiczne:
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
 4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
  • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
 • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 • wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

W związku z powyższym zapraszamy wolontariuszy, w tym działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich zainteresowanych wsparciem działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, w terminie do dnia 17.02.2022r. Kierownik MOPS – Emilia Wiśniewska, 883-640-798 lub 54-283-80-31.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski

 

Scroll to Top
Skip to content