nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Podpisanie umowy w sprawie realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina

Logotypu Cyfrowa Gmina

W dniu 15 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Nieszawa Pan Przemysław Jankowski przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Grażyny Koźmińskiej podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem głównym programu jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

W ramach przyznanego grantu w Urzędzie Miasta i Gminy Miasta Nieszawa zostanie wdrożony system EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) jako system wspomagający dotychczasowy  tradycyjny obieg dokumentów.  Zakupione zostaną komputery przenośne typu laptop wraz z oprogramowaniem do umożliwienia pracy zdalnej pracownikom. Przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa, której przeprowadzenie jest obowiązkowym elementem programu. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń oraz umiejętności im przeciwdziałania. Zostanie zakupione urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwi cyfryzację dokumentów, dzięki czemu zostanie zapewniony dostęp zdalny do dokumentów.

Wartość projektu: 100 000,00 zł, w tym:

Dofinansowanie Funduszy Europejskich – POPC: 100 000,00 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa:  0 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 30 wrzesień 2023 r.

Scroll to Top
Skip to content