nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Informacja o programie “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Rozpoznanie potrzeb seniorów

Informacja o programie

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Rozeznanie potrzeb seniorów

 

Burmistrz Miasta Nieszawa, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i możliwością pozyskania środków finansowych przeprowadza diagnozę potrzeb wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa.

 

Główny cel programu.

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych
w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?                 

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Okres realizacji

Program będzie realizowany  od dnia 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

Działania programu

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

 

Moduł I – ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.: wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Zgodnie z programem w realizację Modułu I należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich.

 

Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

 

W związku z powyższym Gmina Miejska Nieszawa prowadzi rozeznanie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Miejską Nieszawa do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem
w Programie prosimy kierować do dnia 17.02.2022 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie, pod nr telefonów: 883-640-798 lub 54-283-80-31.

Osoby do kontaktu: starszy pracownik socjalny – Joanna Zimakowska, specjalista pracy socjalnej – Malina Szelążek.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski

 

Scroll to Top
Skip to content