nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Dofinansowanie do demontażu azbestu

OGŁOSZENIE – AZBEST 2021

 o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2021-2023 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość składania wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania na rok 2021 zostało ograniczone ( termin złożenia wniosku może decydować
o dofinansowaniu.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w wysokości do 50 % jego kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 50 % kosztów przedsięwzięcia oraz ewentualną różnicę, gdy kwota przekroczy maksymalny poziom dofinansowania / koszt jednostkowy przewidziany w programie pokrywa Wnioskodawca.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 31 maja 2021 roku.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.nieszawa.pl oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Nieszawie – pokój nr 1.

Przypominamy, iż zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

Pliki do pobrania

oswiadczenie
zal.1
oswiadzcenie
zal 2
wniosek

Scroll to Top
Skip to content