nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

ZAWIADOMIENIE !

Rada Miejska Nieszawa                                                                                                                                                           Nieszawa, dnia 25.10.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję LIII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 – 2023.
Sesja odbędzie się w dniu 6 listopada 2023r. o godz. 07:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Powołanie protokolanta.
4.Przyjęcie protokołów z LI i LII Sesji.
5.Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII 251/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.
2)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta.
4)Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
5)Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
6)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2024 r.
7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
8)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.
9)Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa oraz jej wysokość. (Edycja I)
10)Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa oraz jej wysokość. (Edycja II- Parafia)
11)Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa oraz jej wysokość. (Edycja II- Fundacja)
12)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu pn.” Kompetentne szkoły- poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
13)Podjęcie uchwały w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządowego pod nazwą „Gazeta Nieszawska”.
14)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI-283/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
15)Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
16)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nieszawie- Pani Małgorzaty Zielińskiej- Lewandowskiej.
7) Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
8) Zamknięcie LIII Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Zaręba

Scroll to Top
Skip to content