nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Wybory ławników sądowych 2024-2027

W związku z wystąpieniem Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, Rada Miejska w Nieszawie rozpoczęła procedurę wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
Wobec powyższego Rada Miejska w Nieszawie winna wybrać ławników w liczbie 1 osoby.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (informacja winna być
opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
(oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem
zgłoszenia);
 oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
(oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem
zgłoszenia);
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zaświadczenie winno być
opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego;
 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Uprawnioną do składania wyjaśnień
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba
wymieniona na liście);
 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną
organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru, lub ewidencji
dotyczące tej organizacji, Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie
wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Opłaty.
Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru, lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Ławnikiem może zostać ten, kto:
 posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 jest nieskazitelnego charakteru,
 ukończył 30 lat,
 nie przekroczył 70 lat,
 jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
 jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
 osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego,
 funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,
 adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 duchowni,
 żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 funkcjonariusze Służby Więziennej,
 radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami
przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj:
 poniedziałek, środa, czwartek: w godz. od 7.30 do 15.30
 wtorek: w godz. od 7.30 do 17.00
 piątek: w godz. od 7.30 do 14.00
– w Biurze Rady Miejskiej przy ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa w pokoju nr 3 (sekretariat).

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej pod nr tel: 54 283-81-76.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Nieszawie po 30 czerwca 2023 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Procedurę regulującą wybory ławników stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217, 614 i 1030) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. poz. 693, z 2022r. poz. 2155).

Dokumenty do pobrania:

karta-zgłoszenia-na-ławnika-aktualna

Lista-osób-zgłaszających-kandydata

Oświadczenia-składane-przez-kandydata

Scroll to Top
Skip to content