nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Miejska Nieszawa informuje, że do 11 sierpnia 2023 r.  trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania  w formie dotacji realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA

  1. W związku Ogłoszeniem Nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie – Burmistrz Miasta Nieszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na podstawie art.81 ustawy o ochronie zabytków, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych przy obiekcie zabytkowym , z zakresu zadań określonych w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub  robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków, o których mowa w art. 8 cytowanej ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art.22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  2. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przy obiekcie zabytkowym pkt. 1 udziału własnego nie mniej niż 2 % wartości zadania.
  3. Wnioski w wersji papierowej można składać w Urzędzie Miasta w Nieszawie : ul.3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, w sekretariacie – I piętro, do 11 sierpnia 2023r. , do godz. 14:00.
  4. Wniosek winien zawierać co najmniej następujące dane:

1) nazwa i adres podmiotu składającego wniosek, NIP, REGON,

2) dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu : imię, nazwisko, telefon, adres e-mail,

3) dokładny adres położenia obiektu zabytkowego (wymóg położenia – na  terenie Gminy Miejskiej Nieszawa),

4) nr w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków,

5) nazwa inwestycji,

6) opis inwestycji (planowany zakres prac),

7) oświadczenie, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w terminie 9 miesięcy od daty udostępnienia wstępnej promesy dotacyjnej, po podjęciu przez organ stanowiący JST uchwały o przyznaniu dotacji,

8) przewidywany okres realizacji inwestycji,

9) przewidywany termin zakończenia  inwestycji,

10) przewidywana wartość inwestycji (w PLN),

11) deklarowana kwota udziału własnego (w PLN),

12) procentowy udział własny Podmiotu w realizacji inwestycji,

13) kwota wnioskowanych środków (w PLN),

  1. O wysokości przyznanego dofinansowania w formie dotacji decyduje Rada Miejska Nieszawa odrębną uchwałą.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Nieszawa
/-/ Marek Ziemiński

 

Scroll to Top
Skip to content