nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej Nieszawa- 25 sierpnia, godz. 12:00

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 16.08.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40  ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do  Statutu  Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję LI Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 – 2023.

Sesja odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z L Sesji.
  5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVII 251/23 Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

5) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII-253/23 Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania hejnału Miasta Nieszawa.

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie LI  Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Zaręba             

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content