2017-06-23
ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

   Serdecznie zapraszam na XXV Sesję Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 29 czerwca 2017 r.,

 o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

4.     Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

5.     Zapytania mieszkańców.

6.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska                                 w następujących sprawach:

 

1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2016.

             

2)    udzielenia dla Burmistrza Miasta Nieszawa Absolutorium za 2016 r.

 

3)   w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej pod  nazwą „Nieszawskie smaki”

 

4 )  zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2017.

 

  5)  uchwała zmieniającą uchwałę Nr XXI – 131/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie:   przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    i Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta na rok 2017 oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                   

 

 

  

    8. Zapytania i interpelacje Radnych.

    9. Wnioski i oświadczenia Radnych.

    10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Ochocińska