title.jpg

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PrzeprawA promowa 
jest otwarta.
prom "nieszawa" kursuje wg rozkładu rejsów. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o otwarciu Urzędu Miasta Nieszawa 
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od 1 czerwca br. Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przywraca bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba  w jednym pomieszczeniu (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Na terenie budynku Urzędu Miasta należy zachować 2-metrową odległość od drugiej osoby i obowiązkowo zasłaniać nos i usta oraz stosować rękawiczki ochronne.

Należy powstrzymywać się od wizyt jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Powyższe, wynika z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).
Zapraszamy w godzinach pracy Urzędu oraz MOPS

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Nieszawa i MOPS ze względu na bezpieczeństwo, zachęcamy Państwa do:
•    kontaktu telefonicznego z danym pracownikiem odpowiedzialnym na realizację zadania,
•  kierowania pism drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-mail um.nieszawa@nieszawa.pl, mops@nieszawa.pl,
•    korzystania z płatności bezgotówkowych.
 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 

Facebook.gifSubskrybuj.jpg

______________________________

newssat.gif

NIESZAWSKIE AKTUALNOŚCI

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową 

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składanie wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.   

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu. 

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach);  24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia  należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020r.

____________________________________________________________________

Rolnik na kwarantannie

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) – rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Kasa dodaje, że obecnie trwają prace legislacyjne nad doprecyzowaniem art. 31zy3 wyżej cytowanej ustawy, które mają na celu umożliwienie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznawanie i wypłatę ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, określenie zasad jego przyznawania i wypłaty oraz wskazanie źródła jego finansowania. Po zakończeniu prac legislacyjnych Kasa niezwłocznie opublikuje szczegółowe zasady dotyczące przyznawania i wypłaty tego zasiłku i zamieści stosowny wniosek.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

____________________________________________________________

Informacja dla Mieszkańców

Od 6 kwietnia 2020 roku wznawia się przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miasta Nieszawa w godzinach 9.00 - 14.00 z wyłączeniem godzin 10.00 – 12.00, w których obsługiwane będą tylko osoby powyżej 65 roku życia.

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

______________________________________________________________

LOGO-KRUS-m.jpg

Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Numery telefonów do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy oraz podległych Placówek Telefonicznych są dostępne na stronie: https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE 


Zgodnie z par. 3 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury informuję o zamiarze ogłoszenia konkursu na dyrektora miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. 


Burmistrz Miasta Nieszawa
Przemysław Jankowski

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wzór wniosku do pobrania - link

______________________________________________________________

Aktualne druki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za rok 2020

Klasy PKD
Klauzula RODO - akcyza oraz oświadczenie
Zestawienie faktur
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Wzór wniosku

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w Nieszawie

Więcej...

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

 INFORMACJA

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że w ramach współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przystąpił  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Gmina Miejska Nieszawa informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2020.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Miejska Nieszawa wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, jednak aby przystąpić do jego realizacji koniecznym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Więcej...

Formularz do pobrania.
 

_____________________________________________________________

Stypendia socjalne.

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, iż rachunki i faktury dotyczące poniesionych wydatków należy składać od 19.11.2019 r. do 29.11.2019 r..

Wypłata stypendiów socjalnych nastąpi do dnia 13.12.2019 r.

______________________________________________________________

INFORMACJA PSZOK

      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) znajduje się w Służewie przy ul. Polnej 87 ( tel. (54) 282 02 45, kom. 600 880 241) czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00, oraz w soboty w godz. 9:00 – 13:00.

Na PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie ( w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa ) posegregowane odpady komunalne wyłącznie  z nieruchomości zamieszkałych, od mieszkańców, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Nieszawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Służewie: https://ekoskladsluzewo.pl/page/pszok  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

„Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Nieszawie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa PRKP 10.00.00 Innowacyjna edukacja

więcej...

________________________________________________________________

 
plakat 500+ zdjecie.JPG
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje,  że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. 
więcej...

__________________________________________________________________

Szanowni Państwo

             Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Miejskiej Nieszawa”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną sytuację naszej gminy.

            Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Miasta Nieszawa do lektury dokumentu.

      Burmistrz Miasta Nieszawa

                   Przemysław Jankowski

__________________________________________________________________

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
(w tym przyjmowanie skarg i wniosków)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nieszawa Paweł Zaręba przyjmuje w każdy piątek, w godzinach od 12:00 do 14:00.

Dyżury radnych Rady Miejskiej pełnione będą  w każdy wtorek, w godzinach od 16 do 17:00

dyżury odbywać się będą w  Biurze Rady Miejskiej
w pokoju nr 5

 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Azbest.jpgOGŁOSZENIE – AZBEST 2019

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu  z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2019 roku.
wiecej...

__________________________________________________________________

Informacja o utworzeniu żłobka w Nieszawie.

Burmistrz Miasta Nieszawa podjął się utworzenia żłobka w naszym mieście. Szczegółowe informacje pod tym linkiem

maluch-03.gif_______________________________________________________________

Ogłoszenie


    Gmina Miejska Nieszawa informuje, iż  wnioski o oszacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne  przyjmowane są w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny Koła Łowieckiego:

    -Obwód łowiecki nr 199 Lubanie  WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 255”WIARUS „     ul. Wojska Polskiego 5 87-720 Ciechocinek

    -Obwód łowiecki nr 182 KOŁO ŁOWIECKIE NR 2 „ZDRÓJ” Ciechocinek ul. Norwida 22     87-720 Ciechocinek.

Wzór wniosków  dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nieszawa w zakładce dla rolników.
 

_________________________________________________________________

Kasa Urzędu Miasta 

czynna jest:

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki – godz. 900 - 1330

Wtorki – 900- 1630

_______________________________________________________________

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU MOBILNEGO

W kwietniu ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który umożliwił samorządom zakup komputerów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Oczywiście gmina Nieszawa również wzięła udział w tym projekcie grantowym, dzięki któremu zostały zakupione laptopy, routery bezprzewodowe LTE oraz dostęp do Internetu. W dniu 26 maja 2020 r. odbyło się przekazanie zestawów komputerowych w ramach programu "Zdalna Szkoła", które zostały sfinansowane w ramach programu "Zdalna Szkoła". Jednocześnie Burmistrz Miasta Nieszawa informuje o przystąpieniu do kolejnego projektu "Zdalna Szkoła Plus", na realizację którego przeznaczone jest 45000 zł.

Znamy realne zapotrzebowanie na tego typu sprzęt na podstawie informacji złożonych przez dyrektora szkoły. Mamy również świadomość tego, że przyznane wsparcie zaspokaja jedynie część tych potrzeb, ale mimo to cieszymy się z otrzymanego dofinansowania.

Każdy z zakupionych komputerów został ubezpieczony. Warto wspomnieć, że sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie mogła przekroczyć 3 500 zł. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pomocniczo przekazało przykładowe rekomendacje dla sprzętu, które umożliwiły wybór odpowiednich laptopów. W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu Gmina będzie musiała złożyć wniosek rozliczający poniesione wydatki.

 

  • slide
  • slide
  • slide

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz działu świadczeń rodzinnych (fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze 500+) proszone są o niezwłoczne podanie konta bankowego, na które będą realizowane w/w świadczenia od miesiąca kwietnia b.r.
Prosi się również o niezwłoczne dostarczenie numeru konta pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne oraz pracownikom socjalnym 

Numery kont bankowych można podawać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mops@nieszawa.pl (wzór wniosku w załączeniu)
lub w formie papierowej (biuro podawcze MOPS lub poczta tradycyjna)

Biorąc pod uwagę obecny stan epidemiologiczny w kraju i rozprzestrzenianie się koronawirusa realizacja gotówkowych wypłat w kasie Urzędu Miasta w Nieszawie może być utrudniona lub uniemożliwiona. 

Kierownik MOPS
w Nieszawie 
Emilia Wiśniewska

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto 

 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja 2020/2021

Niepubliczne Przedszkole Bajeczna Przystań
Drodzy rodzice

Ze względu na okoliczność rozprzestrzeniającego się koronawirusa
i w trosce o Państwa zdrowie
w tym roku rekrutacja odbędzie się za pomocą rekrutacji on-line.

Rekrutacja on-line rozpocznie się od 16 marca 2020 r. i będzie trwała 
do 30 kwietnia 2020 r.
(z możliwością przedłużenia)

Od 16 marca na naszej stronie http://przedszkola.ziemiakujawska.pl/  Przedszkole Bajeczna Przystań: Zakładka Aktualności  znajduje się formularz zgłoszeniowy
do pobrania, możecie go Państwo wypełnić i przesłać podpisany skan
lub wypełniony w WORD na adres email:

 bajeczna.przystan19@gmail.com
Wnioski mogą być wysłane również pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
ul. Piaskowa 4, Odolion
87-700 Aleksandrów Kujawski

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dnia 30 stycznia 2020r. przy ul. Sienkiewicza 10 w Nieszawie, odbyło się w ramach projektu „ Aktywni Seniorzy w Nieszawie!” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,    w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPKP.09.03.02-04-0077/18 podpisanej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr umowy UM_WR.433.1.278.2019, spotkanie Klubu Seniora.

Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski oraz pracownicy MOPS w Nieszawie.

Zostały omówione m.in. zasady działania Klubu oraz godziny spotkań. Po części oficjalnej spotkania zaproszono wszystkich uczestników na słodki  poczęstunek.

84119120_177879520095337_5384962607687925760_n.jpg

Więcej zdjęć...

__________________________________________________________________________________________

RAPORT O STANIE OŚWIATY W GMINIE MIEJSKIEJ NIESZAWA
ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

front.jpg

6 grudnia 2019 r. w Mikołajki w Nieszawie odbyło się uroczyste strojenie choinki.

Choinkę dekorowały dzieci z nieszawskich przedszkoli oraz szkoły. 
Burmistrz Miasta Nieszawa wręczył dzieciom paczki ze słodkimi upominkami. Spółdzielnia "Nieszawskie Smaki" przygotowała ciepłe napoje dla wszystkich.

Serdeczne podziękowania dla spółdzielni "Nieszawskie Smaki" za pomoc i przygotowanie ciepłych napojów.
__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że dnia 20 sierpnia 2019 roku odbył się rejs promem po rzece Wiśle dla dzieci z terenu miasta Nieszawa, w którym wzięło udział 70 dzieci wraz z opiekunami. Rejs został zorganizowany na przystani promowej w Nieszawie i rozpoczął się o godz. 10.20, następnie dzieci zostały zaproszone na grilla z kiełbaskami, pieczywem, napojami, słodyczami i lodami. Nie zabrakło również zabaw, gier oraz malowania twarzy. Środki na zorganizowanie rejsu zostały pozyskane od Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne podziękowania dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w Nieszawie za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Zdjęcia z imprezy dostępne pod tym linkiem oraz po kliknieciu w banner.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Muzeum Stanisława Noakowskiego

______________________________________________________________________________________________

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

______________________________________________________________________________________________

Strona Parafii w Nieszawie

______________________________________________________________________________________________

Rozkład jazdy autobusów

pks-wloc.JPG

Odjazdy z przystanku Nieszawa (Pl. Jagiellończyka)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Wyszukiwarka połączeń/zakup biletów Online e-podróżnik

Mapa Nieszawy z numeracją budynków


Wyświetl większą mapę

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Ważne miejsca

____________________________________________

Chcesz na bieżąco otrzymywać ważne informacje, komunikaty i ostrzeżenia z Twojej okolicy ? Zapisz się do bezpłatnego serwisu SMS.

Jak dołączyć do serwisu ?
O serwisie SISMS

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych