Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej

Nieszawa, 25 listopada 2021 r.

Rada Miejska Nieszawa

 

ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do  Statutu  Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023.

Sesja odbędzie się w dniu  3 grudnia 2021r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2, na którą zapraszam.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie Urzędu Miasta w Nieszawie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX, XXXI, XXXII Sesji.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
  2) Podjęcie uchwały w sprawie podatku określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa
  3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta
  4) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
  5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Nieszawa.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV-184/2010 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Zaręba