Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do  Statutu  Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023.

Sesja odbędzie się w dniu 2 września 2021r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa:
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  2)  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
  Finansowej   Gminy Miejskiej Nieszawa:
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  3)  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2021:
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  4)  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
  i tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
  i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których Gmina Miejska Nieszawa jest organem prowadzącym:
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie XXX Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady

Paweł Zaręba