Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXI-135/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023.

Sesja odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 udział publiczności nie jest możliwy. Sesja będzie transmitowana na żywo na stronie www.nieszawa.pl.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI Sesji.
  5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
  6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami.
  7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.

3) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nieszawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

4) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nieszawie.

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Nieszawa w roku szkolnym 2021/2022.

  1. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
  2. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Zaręba