Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej

Nieszawa, dnia 20 kwietnia 2021r.

Rada Miejska Nieszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 11 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXI-135/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa oraz art.15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 – 2023.

 

Sesja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Miasta w Nieszawie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Powołanie protokolanta.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Nieszawa zadania powiatu z zakresu utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę:

- dyskusja

- podjęcie uchwały.

 

5. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Paweł Zaręba