Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 17.04.2023 r. 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXI-
135/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023.
Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 08.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2, na którą zapraszam.

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII Sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie
za 2022r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2022 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 – za rok
2022.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nieszawa
na lata 2022-2023 za rok 2022.
10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami za 2022 rok.
11. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za rok 2022.
12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031,
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023,
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania,
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Nieszawa zadania publicznego Powiatu Aleksandrowskiego z zakresu utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa — Brzeźno w roku 2023,
5) Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Nieszawa dotyczącego inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej Nieszawa do Europejskiego Korpusu Radnych,
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
Nieszawa na rok 2023,
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie.
13. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Zaręba