Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 28.03.2023 r. 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do Statutu Gminy 
Miejskiej Nieszawa, zwołuję XLVIII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023. 
Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023,
2) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na rok 2023.
5. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Zaręba