Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 13.01.2023 r. 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do Statutu Gminy 
Miejskiej Nieszawa, zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023. 
Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z  XLVI sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031,
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023,
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Zaręba