Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 20.12.2022 r. 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do Statutu Gminy 
Miejskiej Nieszawa, zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023. 
Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z  XLV sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022
2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nieszawa,
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Zaręba