Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej 

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 23.11.2022 r. 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do Statutu Gminy 
Miejskiej Nieszawa, zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023. 
Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022
2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień w tym podatku
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
4) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2023 r.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV-232/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 października 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nieszawa
6) Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 
publicznego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr XLIV-237/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 października 2022r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII-227/2022 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 września 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodzie gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy i Nr XLIII227/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 września 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
7. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie XLV Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Zaręba