Zawiadomienie o Sesji Rady Miasta 19.02.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023.

Sesja odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXI, XXII i XXIII Sesji.
  5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nieszawie poprzez likwidację oddziału Przedszkolnego.                                                                                                    

2)      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2031.

3)   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2021.

4) Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Nieszawa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

5) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nieszawa na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nieszawa na rok 2021.

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia   Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2021-2023.

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działki niezabudowane).

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka na Placu K. Jagiellończyka).

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

  1. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
  2. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

      

 Z uwagi na stan epidemii udział publiczności w sesji jest wyłączony. Przebieg obrad można śledzić na żywo na stronie www.nieszawa.pl.

-- Przewodniczący Rady Paweł Zaręba