ZAWIADOMIENIE - XLIII Sesja Rady Miejskiej Nieszawa 

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 19.09.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Nieszawa, zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023.
Sesja odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2021-2031.
2) Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2022.
3) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Miejską Nieszawa.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nieszawa do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris"
6) Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
7) Zamknięcie XLIII  Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.     

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

PAWEŁ ZARĘBA