ZAWIADOMIENIE - XLII Sesja Rady Miejskiej Nieszawa 

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 20.06.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Nieszawa, zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 - 2023.
Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XL i XLI Sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Nieszawa w roku szkolnym 2022/2023.
2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2021-2031.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
5) Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Nieszawa za 2021 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie miasta,
b) debata nad raportem o stanie miasta,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Nieszawa.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok, absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok 2021:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego,
b)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
e)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
f) wystąpienie przedstawicieli stałych komisji rady,
g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2021 r.,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Nieszawa za 2021 r.
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Nieszawa absolutorium za 2021 rok.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie XLII Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

PAWEŁ ZARĘBA