Raport o stanie gminy - zaproszenie do debaty

 

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz w terminie do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej Nieszawa raport o stanie Gminy Miejskiej Nieszawa.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Nieszawa za 2021 rok zabierają głos radni (bez ograniczeń) oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej Nieszawa.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Nieszawie w godzinach pracy urzędu.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Nieszawa zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Zgłoszenie do debaty - dla chcących wziąć udział w debacie.

Link do strony, z której można pobrać zgłoszenie udziału w debacie.

https://nieszawa.rbip.mojregion.info/programy-i-strategie/

Uwaga. Przedłuża się termin składania zgłoszeń do debaty - do dnia 27 czerwca 2022 roku do godziny 9:00.