Zakup preferencyjny węgla kamiennego

 

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ.U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Miejska Nieszawa informuje, o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Do wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 tzn.:

  1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – 1,5 t.;
  2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – 1,5 t.

Link do strony biuletynu publicznego:  - zakup preferencyjny węgla kamiennego


Wniosek do pobrania:

wniosek-zapotrzebowania-na-paliwo-stałe .pdf

wniosek-zapotrzebowania-na-paliwo-stałe .doc