Transmisja Obrad Rady Miejskiej Nieszawa

W tym miejscu odbywać się będzie transmisja NA ŻYWO sesji Rady Miejskiej w Nieszawie. Pozostałe nagrania oraz nagrania archiwalne znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Nieszawy.

Zapraszamy także na kanał Urzędu Miasta Nieszawa w serwisie Youtube. W tym serwisie znajdują się wszystkie nagrania sesji Rady Miejskiej oraz inne materiały video dotyczące naszego miasta. Zachęcamy do subskrybowania kanału !Jakość emisji oraz ciągłość transmisji zależy od warunków technicznych. Obrady Rady Miejskiej są rejestrowane i są udostępniane online niezwłocznie po zakończeniu obrad w serwisie Youtube, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na niniejszej stronie internetowej. Termin publikacji zależny jest od długości nagrania oraz możliwości technicznych. Oryginalne materiały audiowizualne dostępne są także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta. Urząd Miasta Nieszawa nie odpowiada za zakłócenia transmisji spowodowane czynnikami zewnętrznymi nie leżącymi po stronie nadawcy. 


 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W OBRADACH RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: I . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nieszawa.
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.). 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. I lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1)    dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
2)    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informuje się, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.