SUMPT i MOFT

Prace nad SUMP wchodzą w decydującą fazę
Zakończyła się druga tura konsultacji społecznych na temat przyszłości systemu transportowego
gmin tworzących MOFT. Obecnie opracowywana jest strategiczna część planu zrównoważonej
mobilności miejskiej Torunia i sąsiednich powiatów.
W minionym tygodniu zakończyła się druga tura konsultacji społecznych, których celem było
dokończenie prac nad wizją mobilności MOFT, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, na
rok 2040 oraz dobranie działań, które mogą pomóc tę wizję zrealizować. W ramach konsultacji w
Toruniu, Kowalewie Pomorskim, Chełmnie, Górsku i Bądkowie odbyły się spotkania stacjonarne z
mieszkańcami. W warsztatach udział wzięło około 40 osób. Zdecydowana większość mieszkańców,
ponad 150 osób, swoją opinię zgłosiła wypełniając internetową ankietę. Pozyskane informacje
posłużą do sformułowania ostatecznej wizji zrównoważonej mobilności MOFT 2040.
Rozpoczął się także kolejny etap realizacji zadania. Opracowywana jest strategiczna część planu
zrównoważonej mobilności miejskiej Torunia i gmin sąsiednich. Poza danymi pozyskanymi w czasie
konsultacji społecznych, analizowane są m.in. informacje, przekazane przez władze samorządowe,
dotyczące planowanych kluczowych dla rozwoju gmin inwestycji. Efektem tych prac będzie plan
zrównoważonej mobilności miejskiej, zawierający strategię określającą kierunki pożądanych zmian w
zakresie sposobu przemieszczania się po MOFT.
Projekt SUMP powstanie pod koniec lipca 2023 r.