Pustostany

   W nawiązaniu do pisma Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Janusza Cieszyńskiego informujemy, że na portalu SIDUSIS znajdującym się pod adresem https://internet.gov.pl jest możliwość zgłaszania pustostanów.

Pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności
gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:
a) nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), lub
b) został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub
c) jest przewidziany do rozbiórki.

Zgłaszanie pustostanów umożliwi prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na
projekty budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy.