Ogłoszenie o naborze uczestników klubu młodzieżowego "Zawsze razem" w Nieszawie

Burmistrz Miasta Nieszawa serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat do uczestnictwa w projekcie Utworzenie klubu młodzieżowego "Zawsze razem" w Nieszawie. Klub powstał w ramach realizowanego przez Gminę Nieszawa projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań
z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

1) kluby młodzieżowe

2) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

W/w klub to pozytywne miejsce wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 l. Klub stwarza młodzieży wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzenia czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, edukację psychologiczną i pedagogiczną oraz zajęcia ogólne. Różnorodność proponowanych działań wspierających młodzież emocjonalnie i rozwojowo sprawia, że każdy uczestnik odkryje tu i rozwinie własne talenty.

Klub funkcjonować będzie w salach byłego klubu sportowego „Jagiellonka” w Nieszawie przy ul. Zjazd 3, trzy razy
w tygodniu w dni robocze od godziny 15:00 do 19:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00 w okresie od czerwca do października 2021 r.

W ramach projektu klubu młodzieżowego „Zawsze razem” w Nieszawie przewidziano dla uczestników następujące formy wsparcia:

 • zajęcia sportowe;

 • zajęcia taneczne;

 • poradnictwo psychologiczne;

 • poradnictwo pedagogiczne.

 • zajęcia ogólne (zajęcia kreatywne, alternatywne sposoby spędzania czasu, zajęcia wychowawcze, zajęcia
  z profilaktyki współczesnych zagrożeń środowiskowych)

 • Wyjazd studyjno-edukacyjny do Centrum nowoczesności „Młyn Wiedzy”, ul. W. Łokietka 5, 87-100 Toruń – interaktywne centrum proponujące nowoczesną komunikację naukową, przeprowadzanie doświadczeń
  i eksperymentów z przewodnikiem, poznawanie praw przyrody.

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnianie poniższych kryteriów:

 • Wiek uczestnika 7-18l.,

 • zamieszkiwanie na terenie Miasta Nieszawa,

 • posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria dodatkowe (punktowe)

 • korzystanie z POPŻ

 • niepełnosprawność

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatne!!!

 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych:
Urząd Miasta Nieszawa, ul. 3 Maja 2 (sekretariat)
w terminie od dnia 19 maja do 26 maja 2021r.

 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa
Przemysław Jankowski


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale LGD zgodnie z LSR.


Dokumenty rekrutacyjne

Ogłoszenie w wersji .pdf