Ogłoszenie o naborze - personel klubu młodzieżowego Zawsze Razem w Nieszawie

Gmina Miejska Nieszawa w ramach projektu Utworzenie klubu młodzieżowego "Zawsze Razem" w Nieszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

1) kluby młodzieżowe

2) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA STANOWISKA

pedagog

opiekun klubu

psycholog

instruktor tańca

trener zajęć sportowych

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale LGD zgodnie z LSR.