Ogłoszenia Burmistrza ws. współpracy z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057ze zm.), w myśl którego w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy

zapraszam organizacje pozarządowe działające w Nieszawie

do zgłaszania kandydatów -

na członków Komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert

na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Kandydatów należy zgłaszać:

elektronicznie na adres: um.nieszawa@nieszawa.pl

Formularz zgłaszania kandydatów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa
z dniem 12 kwietnia 2021 r.Przemysław Jankowski
/ Burmistrz Miasta Nieszawa /

Załączniki


 

Zarządzenie Nr 23/2021

Burmistrza Miasta Nieszawa

z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych
w obszarach wymienionych w § 4 ust.1 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych wymienionych w § 4 ust.1 Rocznego programu współpracy
    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa ( Uchwała NR XXII-122/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 listopada 2020 r.).

  2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: