Miejska Komisja Alkoholowa

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie

Powołana na podstawie art.4¹ ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70 poz.473 z późn.zm.) zarządzeniem nr 10 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 22.02.2012 roku. Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

- Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 22.02.2012 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Uchwała Nr XVIII-90/2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Siedziba MKds.Pi RPA – ul. 3-go Maja 2, 87-730 Nieszawa
(pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Telefon / fax: – 54 283 80 31
e-mail: mops_nieszawa@wp.pl

Przewodnicząca – Emilia Wiśniewska

Zastępca Przewodniczącej – Jolanta Rembowska

Członkowie:

  • Jadwiga Kurij-Adamska
  • Grzegorz Molewski
  • Anna Zaręba-Chyb

Punkt konsultacyjny MKds.PiRPA

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych
czynny we wtorki w godzinach od 16.00 – 18.00
siedziba: ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

Ideą Punktu Konsultacyjnego jest informować, edukować i wspierać.

Konsultacje udzielane w Punkcie przeznaczone są dla osób borykających się z problemami uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej.

Zadania Punktu Konsultacyjnego:
-    poradnictwo ogólne,
-    motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,
-    udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu,
-    działalność profilaktyczna,

skierowane są do:
-    uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich,
-    współuzależnionych,
-    doświadczających przemocy domowej,
-    znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
-    przeżywających trudności emocjonalne,
-    z problemami rodzinnymi,

Cele Punktu Konsultacyjnego realizowane są w szczególności poprzez indywidualną pracę z klientem i tworzenie grup wsparcia,

Rodzaje oferowanej pomocy to:

-    praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
-    porady w zakresie możliwości i warunków podjęcia  leczenia odwykowego,
-    podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem uzależnionych od alkoholu,
-    pomoc w załatwianiu formalności,
-    prowadzenie mediacji,
-    współpraca z instytucjami.