Informacja - zbiorniki bezodpływowe

Ewidencja oraz kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Miejskiej Nieszawa

   Gmina Miejska Nieszawa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2022 poz. 1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przypominamy właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach wynikających z treści art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny w tym przedmiocie.
Kontrola polega na wezwaniu właściciela do wypełnienia zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kontrola dotyczy również właścicieli budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
W związku z powyższym prosimy o dokładne wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go do Urzędu Miasta Nieszawa, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika Urzędu Miasta:
malgorzata.marczuk@nieszawa.pl  - najpóźniej do dnia 16 grudnia 2022 r.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Nieszawa.
Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega rozpoznaniu w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1294), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Dokumenty do pobrania:
- oświadczenie w formacie docx
- oświadczenie w formacie pdf