Informacja - medale dla Jubilatów "50"

   Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.
Zgłoszenia jubileuszu osób zamieszkałych w granicach miasta Nieszawa, dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nieszawie. Załatwienie sprawy trwa ok. 6-8 miesięcy od momentu dokonania zgłoszenia. Medale, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręcza Burmistrz Miasta Nieszawa.
Szanując prawo do prywatności mieszkańców miasta działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.
 
Osoby uprawnione do zgłoszenia jubileuszu:
• osoby, których jubileusz dotyczy;
• członkowie rodziny Jubilatów;
• inne osoby znające Jubilatów, które wskażą wymagane do zgłoszenia jubileuszu dane.
Sposoby zgłoszenia jubileuszu:
• pocztą tradycyjną - na adres Urząd Stanu Cywilnego ul. 3 Maja 2, Nieszawa
• drogą mailową - na adres sc@nieszawa.pl
• osobiście w siedzibie USC Nieszawa
 
Dane wymagane do zgłoszenia jubileuszu:
• imiona i nazwiska Jubilatów (oraz nazwisko rodowe, gdy przy ślubie nastąpiła zmiana nazwiska);
• numery PESEL Jubilatów;
• adres zameldowania Jubilatów na pobyt stały (Urząd Stanu Cywilnego w Nieszawie właściwy jest wyłącznie w przypadku, gdy Jubilaci zamieszkują na terenie Nieszawy);
• data ślubu cywilnego Jubilatów oraz miejscowość, gdzie został on zawarty;
• numer telefonu do Jubilatów oraz do osoby zgłaszającej;
• w przypadku, gdy zgłoszenie jubileuszu następuje po dacie 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego przez Jubilatów - informacja czy kiedykolwiek składano wniosek w tej sprawie.