Mieszkańcu Gminy Nieszawa!

Gmina przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego: 

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miast i gmin. Zadania obejmują kontynuację, rozpoczętych w latach poprzednich, działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse gminy i jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”  http://smtp.nieszawa.pl/

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Gminy w Nieszawie; ul. 3-go Maja 2, 87-730 Nieszawa  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: siegert@pgksa.pl      w terminie do 15 kwietnia 2016 roku

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy www.pgksa.pl Pani Julita Siegert tel./fax 52 345-60-81  lub w Urzędzie Gminy w Nieszawie.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN. 

                  Burmistrz Nieszawy 

                   Przemysław Jankowski