Informacja o projekcie.


W dniu 12 czerwca 2019r.  w siedzibie  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Burmistrz Miasta Nieszawa – Przemysław Jankowski wspólnie z Skarbnikiem Gminy Miejskiej Nieszawa – Grażyną Koźmińską podpisali Umowę o dofinansowanie projektu  pod nazwą Utworzenie klubu młodzieżowego „Ruszamy” 
w Nieszawie nr UG/2/G/3/2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11, działania 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

received_650188215496088.jpeg

Opis projektu:
Okres realizacji projektu:  od 12 czerwca 2019r do 31 grudnia 2019r.

Cel projektu: aktywna integracja społeczna poprzez wsparcie: edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, mediacyjne i artystyczno-kulturalne.

Grupa docelowa: 14 dzieci w wieku 7-18 lat – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w m. Nieszawa na obszarze LSR

Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji niniejszego projektu:

Wskaźniki produktu:
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 14 osób (7K/7M).
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym  
– 14 osób (7K/7M).
Wskaźniki rezultatu:
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 10 osób (5K/5M).
•    Efektywność społeczna – 9 osób (4K/5M).

Klub funkcjonować będzie w salach byłego klubu sportowego „Jagiellonka” w Nieszawie przy ul. Zjazd 3, 3 razy w tygodniu w dni robocze od godziny 15:00 do 19:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00 w okresie od lipca 2019r. do listopada 2019r.

W ramach projektu klubu młodzieżowego „Ruszamy” w Nieszawie przewidziano dla uczestników następujące formy wsparcia:
•    zajęcia sportowe;
•    zajęcia taneczne;
•    poradnictwo psychologiczne;
•    poradnictwo pedagogiczne.
•    zajęcia ogólne (zajęcia kreatywne, alternatywne sposoby spędzania czasu, zajęcia wychowawcze, zajęcia z profilaktyki współczesnych zagrożeń środowiskowych) 
•    Wyjazd studyjno-edukacyjny do Centrum nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu.

Całkowita wartość projektu wynosi 52.880,00 zł w tym wartość dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi  50.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego Beneficjenta wynosi 2.880,00 zł. 


___________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale LGD zgodnie z LSR