_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Uroczysty obiad
w ramach projektu "AKTYWNI NA RYNKU PRACY".

W dniu 27.06.2019r. w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy” odbył się uroczysty obiad zorganizowany przez firmę szkoleniową INFO BIZ w Grudziądzu. Spotkanie zorganizowane było w Spółdzielni Socjalnej „Nieszawskie Smaki” i miało ne celu podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektu. Podczas spotkania uczestnicy otrzymało certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności.65640440_874451522916689_1356633448428601344_n.jpg

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Informujemy, że ze względu na wolne miejsca, wydłużamy termin rekrutacji do dnia 31.01.2019 r.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- indywidualne spotkania z prawnikiem,
- warsztaty psychospołeczne,
- warsztaty zarządzania budżetem domowym,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- kursy,
- stypendium szkoleniowe,
- koszty dojazdu,
- badanie lekarskie.

Szczegółowe informacje:
 

®   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. 3 maja 2 87-730 Nieszawa
Tel. 54 283 80 31
www.nieszawa.pl
mops@nieszawa.pl  

Projekt realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Informujemy, że ze względu na wolne miejsca, wydłużamy termin rekrutacji do dnia 15.10.2018 r.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- indywidualne spotkania z prawnikiem,
- warsztaty psychospołeczne,
- warsztaty zarządzania budżetem domowym,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- kursy,
- stypendium szkoleniowe,
- koszty dojazdu,
- badanie lekarskie.

Szczegółowe informacje:
 

®   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. 3 maja 2 87-730 Nieszawa
Tel. 54 283 80 31
www.nieszawa.pl
mops@nieszawa.pl  

Projekt realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe i weź udział 
w projekcie
AKTYWNI NA RYNKU PRACY   


Gmina Miejska Nieszawa wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Nieszawie zaprasza do udziału 
w projekcie
pn. ,,Aktywni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na  lata  2014-2020    współfinansowanego  ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- indywidualne spotkania z prawnikiem,
- warsztaty psychospołeczne,
- warsztaty zarządzania budżetem domowym,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- kursy,
- stypendium szkoleniowe,
- koszty dojazdu,
- badanie lekarskie.

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnikiem projektu może zostać
 osoba w wieku powyżej 18 lat, bezrobotna, dla której ustalono III profil pomocy (w tym osoby korzystające z POPŻ)  mieszkająca na terenie gminy miejskiej Nieszawa

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do 21 września 2018 r.
Szczegółowe informacje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. 3 maja 2 87-730 Nieszawa
Tel. 54 283 80 31
www.nieszawa.pl
mops@nieszawa.pl  
Projekt realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie można pobrać klikając w poniższe linki:

DSC_7922.JPGDSC_7921.JPG

Informacja

Wniosek o dofinansowanie projektu o numerze RPKP.09.02.01-04-0029/17

pt. „Aktywni na rynku pracy"

Dnia 18 kwietnia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie 16 projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym projekt Gminy Miejskiej Nieszawa pt. „Aktywni na rynku pracy", złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17, w ramach Poddziałania 9.2.1, Aktywne włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja w obszarze społecznym i zawodowym 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Miasta Nieszawa w okresie od 01 września 2018r. do 31 grudnia 2019r.

aaaaa.jpg

W powyższym okresie zostaną zrealizowane następujące działania: Indywidualne spotkania z psychologiem, indywidualne spotkania z prawnikiem, warsztaty psychospołeczne, warsztaty zarządzania budżetem domowym, wyjazd integracyjny do kina w Toruniu, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym podczas których zebrane zostaną informacje umożliwiające specjaliście opracowanie dla każdego z uczestników Indywidualnego Planu Działania, grupowe spotkania z doradcą zawodowym - przedstawione zostaną kierunki rozwoju i możliwości lokalnego rynku pracy, zaplanowano kurs dla każdego z uczestników projektu. Ich zakres zostanie dobrany do każdej z osób zgodnie z IPD. Zaplanowane kursy kończyć się będą uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Wybór kursów dokona się z uwzględnieniem informacji dot. zawodów i kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz zgodnie z potrzebami i możliwościami grupy docelowej.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, osobom uczestniczącym w szkoleniach/kursach przysługuje stypendium szkoleniowe.

Źródłem finansowania projektu są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania projektu w latach 2018 - 2019 wyniesie maksymalnie 176.263,85 zł, co stanowi 85% jego całkowitej wartości, a wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa w latach 2018 - 2019 wyniesie maksymalnie 31.105,39 zł, (zasiłki dla uczestników projektu), co stanowi 15% całkowitej wartości projektu.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski