Harmonogram odbioru odpadów - Nieszawa


Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Informacja!

Od 1 września 2020 r. będzie możliwość złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadeklarowanie kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym wiązać się będzie ze zmniejszeniem opłaty
za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach segregacja odpadów jest obowiązkowa! Zgodnie z w/w ustawą osoby, które deklarowały zbieranie odpadów w sposób niesegregowany mają obowiązek złożenia nowej deklaracji oraz segregacji odpadów komunalnych.

 

 

segregacja frakcje.jpg

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

Ulotka informacyjna do pobrania.
 

OGŁOSZENIE

W Gminie Miejskiej Nieszawa wielkość odpadów niesegregowanych jest znacznie większa niż ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny (niesegregowane: 545,62 Mg, selektywnie zbierane: 153,903 Mg – dane za 2018 r.).

Pierwszy przetarg został ogłoszony dnia 20 listopada 2019 r., lecz postępowanie zostało unieważnione (dnia 02.12.2019 r.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia niemal dwukrotnie.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie wynosiła: 198 280,00 zł.

Kwoty zaproponowane w przetargu: 1). Z.G.K GRONEKO: 399 357,00 zł; 2). Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”: 372 000,00 zł

Przed ogłoszeniem 2 przetargu została powtórnie przeanalizowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) celem próby uzyskania mniejszych kwot proponowanych przez firmy za wykonanie zamówienia. Zostały pomniejszone ilości przewidywanych odpadów wytworzonych z każdej frakcji na okres 8 miesięcy trwania umowy, a także zostały zniwelowane kary umowne za ewentualne nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.

Drugi przetarg został ogłoszony dnia 17 grudnia 2019 r. Do przetargu ponownie stanęły te same firmy z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” w kwocie: 283 600,00 zł, Z.G.K GRONEKO: 299 700,00 zł.

Cena została wyliczona w sposób pomnożenia stawki przez liczę osób z deklaracji rozłożona na czas trwania umowy.

·         17,50 * 1392 osoby * 1 miesiąc (styczeń) = 24 360 zł

·         27 zł * 1392 osoby * 7 miesięcy (luty-sierpień) = 263 088,00zł

co stanowi łączną kwotę na wykonanie przedsięwzięcia 287 448,00 zł, tak więc kwota, która zostanie przeznaczona na koszty administracyjne obsługi systemu (wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą systemu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji i druków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp.) to zaledwie 3 848 zł.

Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________