Załącznik do 

Zarządzenia Nr 28/2018

Burmistrza Miasta Nieszawa

                                                                                                      z dnia 30 maja 2018r.

 

 

Regulamin Imprezy – „Dzień Dziecka” w Nieszawie.

Termin: 09.06.2018r.
Godzina: 14.00 – 19.00
Miejsce: Plac przy Kościele Parafialnym, 87-730 Nieszawa
Organizatorzy: Burmistrz Miasta Nieszawa

 

1. Dzień Dziecka w Nieszawie zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Dniem Dziecka jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych.

2. Organizatorzy  wraz z osobami współpracującymi tworzą sztab organizacyjny Dnia Dziecka.
3. Tylko Organizator jest uprawniony do kontaktu z pracownikami, policją, gośćmi, obsługą festynu oraz mediami.
4. Wstęp na Dzień Dziecka jest bezpłatny.
5. Wszystkie dzieci poniżej 17 roku życia przebywają w Dniu Dziecka pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych - osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
6. Uczestnicy znajdujący się na Dniu Dziecka, którzy dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Dnia Dziecka, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać Regulaminu będą wyproszone z imprezy.
7. Na terenie organizowanej imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe oraz będące pod wpływem środków odurzających.
8. Osoby obecne na Dniu Dziecka mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na nim, a w szczególności przestrzegać Regulaminu.
9. Uczestnik Dnia Dziecka zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatorów.
10. Na terenie placu obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów niebezpiecznych: broni, petard, zimnych ogni, rac, itp. oraz alkoholu i środków odurzających.
11. Zabrania się wprowadzania lub wnoszenia na teren placu psów lub innych zwierząt.
12. Zabrania się niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie organizowanej imprezy.
13. Uczestnicy, którzy dokonali zniszczenia / uszkodzenia dóbr znajdujących się na terenie placu przy Kościele Parafialnym w Dniu Dziecka pokryją na własny koszt wartość koniecznych napraw.
14. Uczestnik Dnia Dziecka zobowiązany jest do informowania Organizatorów  o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
15. Pojazdy zaparkowane na wjeździe na teren festynu, utrudniające swobodny przepływ uczestników festynu lub blokujące bezpieczny wyjazd pojazdów Organizatorów  mogą być holowane na koszt właściciela pojazdu na parking policyjny.
16. Uczestnicy Dnia Dziecka mają prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji przewidzianych w programie oraz do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.
17. Udział uczestników w atrakcjach i konkursach może być ograniczony przez specyfikę użytkowania danych urządzeń / atrakcji.
18. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i zawodów sportowych przeprowadzanych w czasie trwania Dnia Dziecka.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i przesunięć czasowych poszczególnych punktów programu Dnia Dziecka wynikłych z przyczyn losowych i pogodowych.