Dodatek węglowy - informacje

Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski informuje, iż wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Gmina Miejska Nieszawa złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków na ich realizacje, a także przyjęciu ich do planu finansowego.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz.1967) w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.