2018-07-02
Umowa dot. wsparcia osób pokrzywdzonych przestepstwem

W ramach tej umowy Gmina otrzyma środki finansowe na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Sygnatariuszami umowy zostali:

Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości

oraz 

Jakub Chmielewski - Zastępca Burmistrza Miasta Nieszawa

przy kontrasygnacie Anny Komorowskiej - Skarbnika Gminy Miejskiej Nieszawa