2018-06-25
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie protokolanta.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji. 

6. Zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2017;

      - przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

   w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Nieszawa sprawozdaniu 

   z wykonania budżetu za 2017 rok,

      - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa o wykonaniu budżetu Miasta Nieszawa za 2017 rok; 

     - wystąpienie poszczególnych komisji,                         - dyskusja,
     - podjęcie uchwały.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta    Nieszawa              

     absolutorium za 2017 rok;

     - wniosek Komisji Rewizyjnej,

     - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, 

     - dyskusja,

     - podjęcie uchwały. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską    

     Nieszawa porozumienia o utworzeniu Aleksandrowskiego Klastra Energii i partycypowania w kosztach jego działalności;

       - wystąpienie poszczególnych komisji, 

       - dyskusja,

       - podjęcie uchwały. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok

       - wystąpienie poszczególnych komisji, 

       - dyskusja,

       - podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII-212/18 Rady Miejskiej Nieszawa z  dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy miejskiej Nieszawa;

       - wystąpienie poszczególnych komisji, 

       - dyskusja,

       - podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

w Nieszawie;

       - wystąpienie poszczególnych komisji, 

       - dyskusja,

       - podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i

opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

w Zespole Szkół w Nieszawie, dla której Gmina Miejska Nieszawa jest organem

prowadzącym.

       - wystąpienie poszczególnych komisji, 

       - dyskusja,

       - podjęcie uchwały.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej Nieszawa. 

Oryginał zawiadomienia w załączniku.