2018-04-24
AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Dnia 18 kwietnia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie 16 projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym projekt Gminy Miejskiej Nieszawa pt. „Aktywni na rynku pracy", złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17, w ramach Poddziałania 9.2.1, Aktywne włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja w obszarze społecznym i zawodowym 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Miasta Nieszawa w okresie od 01 września 2018r. do 31 grudnia 2019r.

W powyższym okresie zostaną zrealizowane następujące działania: Indywidualne spotkania z psychologiem, indywidualne spotkania z prawnikiem, warsztaty psychospołeczne, warsztaty zarządzania budżetem domowym, wyjazd integracyjny do kina w Toruniu, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym podczas których zebrane zostaną informacje umożliwiające specjaliście opracowanie dla każdego z uczestników Indywidualnego Planu Działania, grupowe spotkania z doradcą zawodowym - przedstawione zostaną kierunki rozwoju i możliwości lokalnego rynku pracy, zaplanowano kurs dla każdego z uczestników projektu. Ich zakres zostanie dobrany do każdej z osób zgodnie z IPD. Zaplanowane kursy kończyć się będą uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. 

Wybór kursów dokona się z uwzględnieniem informacji dot. zawodów i kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz zgodnie z potrzebami i możliwościami grupy docelowej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, osobom uczestniczącym w szkoleniach/kursach przysługuje stypendium szkoleniowe.

Źródłem finansowania projektu są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania projektu w latach 2018 - 2019 wyniesie maksymalnie 176.263,85 zł, co stanowi 85% jego całkowitej wartości, a wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa w latach 2018 - 2019 wyniesie maksymalnie 31.105,39 zł, (zasiłki dla uczestników projektu), co stanowi 15% całkowitej wartości projektu.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski