2018-04-17
ZAWIADOMIENIE

 

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 Statutu  Miasta Nieszawa zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej Nieszawa. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie protokolanta.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 

6. Zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

9. Omówienie spraw funkcjonowania przeprawy promowej w sezonie żeglugowym 2018r. – spotkanie z Radnym Powiatu Aleksandrowskiego p. Andrzejem Nawrockim.  

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

     1. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską    

         Nieszawa zadania powiatu z zakresu utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę;

- wystąpienie poszczególnych komisji 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

2. podjęcia uchwały w sprawie obwodów głosowania;

- wystąpienie poszczególnych komisji 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

3. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2018-2021;

- wystąpienie poszczególnych komisji 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

4.  podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywni na rynku pracy” w ramach Osi priorytetowej 9 solidarne  społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- wystąpienie poszczególnych komisji 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

5. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej       w Nieszawie” w ramach Osi priorytetowej RPKP.10.00.00 Innowacyjna Edukacja, Działania RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020;

- wystąpienie poszczególnych komisji 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok;

- wystąpienie poszczególnych komisji 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

7. podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę XXI-133/2017 Rady Miejskiej Nieszawa  z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029;                               

 - wystąpienie poszczególnych komisji 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

11. Przedstawienie Rekomendacji wraz z Oceną Zasobów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miejskiej Nieszawa. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Agnieszka Ochocińska