2018-02-07
OGŁOSZENIE obowiązkowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbestPrzypominamy o corocznym obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne (niebędące przedsiębiorcami) informacji do Burmistrza Miasta Nieszawa o posiadaniu wyrobów zawierających azbest bądź o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji  w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Informację należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Przedsiębiorcy przekazują powyższe dane Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z “Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

Przez  właściciela  nieruchomości  należy  rozumieć  także  zarządcę
i użytkownika nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji  przemysłowej  lub  innego  miejsca zawierającego azbest – czyli każdego przedsiębiorcę, który użytkuje nieruchomość (na której występuje azbest)
na zasadzie własności, najmu, dzierżawy itp., ale także osoby prywatne władające nieruchomością.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Burmistrz Miasta Nieszawa ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków
o dofinansowanie w terminie do 26 lutego 2018 roku. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, pokój nr 1, tel. 54 283 81 26.

Wzór „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest dostępny
do pobrania w Urzędzie Miasta Nieszawa bądź bezpośrednio
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub
są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. nr 8, poz. 31).