2018-02-07
OGŁOSZENIE – AZBEST 2018

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2018 roku.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu ogłosił możliwość składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Burmistrz Miasta Nieszawa planuje złożyć wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości do 70% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 800,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów przedsięwzięcia poniesie Gmina Miejska Nieszawa. Różnicę, gdy kwota przekroczy maksymalny poziom dofinansowania pokrywa Wnioskodawca. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi 30 000 zł.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków
na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie
w terminie do 26 lutego 2018 roku.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.nieszawa.biuletyn.net/ (w zakładce: informacje o środowisku – wzory wniosków) oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Nieszawie  – pokój nr 1.

Przypominamy, iż zgodnie z “Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku
i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.