2018-02-05
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej Nieszawa, która odbędzie się w dniu 07 lutego 2018r.

 

 

 

                                    

                                                          Nieszawa, dnia 05 lutego 2018r.


 Szanowni Państwo           
   
ZAPROSZENIE

      Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                       (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej Nieszawa.
 

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
4.    Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji.
5.    Zapytania mieszkańców.
6.    Sprawozdania Komisji Rady.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska
                                
- w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.”

      9.  Interpelacje i zapytania Radnych.
     10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
     11. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

                            Przewodnicząca Rady Miejskiej Nieszawa
                                Agnieszka Ochocińska