2018-01-26
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2018 roku .

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2018 roku .


Burmistrz Miasta Nieszawa informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2018 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

•w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz                z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie         od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

•w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz   z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie        od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.
Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę limitu określa się w następujący sposób:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 
Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2018 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru:
ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł.
 
Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu.
1.Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
2.Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
    - 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2013 poz.789). Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w tutejszym Urzędzie Miasta w pokju nr 8.

Do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołączyć musi faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz 1340 )
2.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 789) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz 2215)
4.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 1257 ze zm.)