2017-12-18
Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017r.

 

 

Zaproszenie

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 Statutu Miasta Nieszawa, zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia  2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej Nieszawa.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.    Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
6.    Zapytania mieszkańców.
7.    Sprawozdania Komisji Rady.
8.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:


     1)  zmiany w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2017r.
              
     2)   Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029
   
     3)  zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej Nieszawa    

     4)  podjęcia uchwały budżetowej na 2018r.
        
     5)  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029


10.  Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

                            Przewodnicząca Rady Miejskiej Nieszawa
                                Agnieszka Ochocińska