2017-11-24
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r

                                                                                                   Nieszawa, dnia 23 listopada 2017 r.
                                             ZAPROSZENIE
 Serdecznie zapraszam na XXVII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r., o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
4.    Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
5.    Zapytania mieszkańców.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesyjnej.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

1)   w sprawie zmiany w budżecie Miasta Nieszawa na 2017r.
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

2)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

3)   w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXVI-162/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 9 października 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

4)    w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2018r.
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

5)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały
 
6)   w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

7)   w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały
           
8)   w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

9)   w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności  i sposobu jej poboru   
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

10)   w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

11)   w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, chorągwi i pieczęci Miasta Nieszawa
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

12)   w sprawie zmiany Statutu Miasta Nieszawa
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

13)   w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa (dokument do wglądu w sekretariacie)
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

14)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w Nieszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

15)   w sprawie zmiany uchwały Nr X-61/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie założenia Zespołu Szkół w Nieszawie-Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

16)   w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Nieszawa
           - dyskusja nad projektem uchwały
           - podjęcie uchwały

8.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2016r.
9.   Interpelacje i zapytania Radnych
10.   Wnioski i oświadczenia Radnych
11.   Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej Nieszawa.                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                              Agnieszka Ochocińska